Contabilitate si profit. Profit contabil si rezultat fiscal

Beneficile contabilitatii in CLOUD

Flexibilitate maxima. Gestionati facturile ,chitantele si nir-uri-le dvs. Oricand prin acces de la distanta folosind mai multe dispozitive.
Flexibilitate maxima.
Gestionati facturile ,chitantele si NIR-urile dvs. oricand prin acces de la distanta, folosind mai multe dispozitive.
Update de software. Munca in cloud te asigura ca ai intotdeauna cele mai recente caracteristici.
Update de software.
Munca in cloud te asigura ca ai intotdeauna cele mai recente versiuni si update-uri.
Compatibilitate perfecta. Poti sa reiei munca de unde ai ramas cu cele mai recente date pe toate dispozitivele.
Compatibilitate perfecta.
Poti sa reiei munca de unde ai ramas cu cele mai recente date pe toate dispozitivele.
Poti lucra in timp real. Tu si noi putem lucrua din acelasi set de date.
Poti lucra in timp real.
Tu si noi putem lucra cu acelasi set de date.
Backup automat. Pastreaza in siguranta datele.
Backup automat.
Pastreaza in siguranta datele.
Nivel de securitate crescut. Toate datele transferate on-line sunt criptate cu criptare SSL 256 biti.
Nivel de securitate crescut.
Toate datele transferate on-line sunt criptate cu criptare SSL 256 biti.

Contabilitate si profit

Oferim evidenta contabila sintetică şi analitică.

Asiguram servicii de contabilitate online

Evidenta contabila sintetica si analitica pentru societati comerciale mici si mijlocii din orice domeniu de activitate economica finalizate prin intocmirea si depunerea raportarilor lunare, trimestriale si anuale obligatorii si conforme legislatiei in vigoare.

Va punem la dispozitie servicii de contabilitate pe care le oferim deja clientilor nostri care se inscriu ca activitati in diverse domenii – comert cu amanuntul, import-export, productie, publicitate, servicii informatice, servicii imobiliare, edituri de carte, organizatii nonprofit,SCPA, PFA etc.

Oferim servicii de contabilitate in Bucuresti si in jurul Bucurestiului.

 

 

 

Declaratia privind impozitul pe profit formular 101
Raportari contabile semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierderi si anexe)
Declaratia 394.

 

Declaratia privind impozitul pe profit formular 101

Declarația privind impozitul pe profit se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II "Impozitul pe profit" din același act normativ.

În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară și plătește impozitul pe profit, pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparțin aceleiași persoane juridice străine.

Declarația se depune și de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau art. 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:

- se bifează rubrica "Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 și art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", și se completează statul de rezidență, în rubrica prevăzută în acest scop;

- declarația se depune pe perioada termenului de prescripție și va fi însoțită de certificatul/certificatele de rezidență fiscală în care se menționează faptul că persoana juridică a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri în anul obținerii venitului și în anul exercitării opțiunii privind regularizarea impozitului în România;

- în vederea identificării plăților anticipate se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reținerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziții de plată valutare externe etc.).

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la data depunerii situațiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să depună declarația privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b)alin. (16) și (17), care depun declarația anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.

În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.

Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

NOTĂ:

Persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează în mod corespunzător rândurile secțiunii B "Date privind impozitul pe profit".

 

Raportari contabile semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierderi si anexe)

 

 Evoluţia nevoilor de informare a determinat
dezvoltarea sistemului informaţional economic. Produsele
informaţionale economice au un caracter documentar
impus de procesul de sintetizare şi generalizare a
informaţiilor. Situaţiile financiare anuale ocupă un loc
important în cadrul documentelor contabile de sinteză. Ele
fac parte din Raportul anual care se întocmeşte la sfârşitul
exerciţiului iar în structura lor se integrează secţiuni care
alcătuiesc un tot unitar. Cele mai importante secţiuni sunt: Bilanţ, Cont de profit şi
pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie,
Note explicative. Lucrările de elaborare a Situaţiilor financiare se clasifică în lucrări
pregătitoare (preliminare) şi lucrări de întocmire propriu-zisă a secţiunilor care
alcătuiesc setul de formulare specifice.

Balanţa conturilor înainte de inventariere
La sfârşitul exerciţiului se verifică dacă toate evenimentele şi tranzacţiile au
fost înregistrate în contabilitate. În acest fel se procedează la aducerea la zi a tuturor
înregistrărilor din contabilitate. Caracterul real al Situaţiilor financiare depinde de
reflectarea corectă şi completă în contabilitate a tuturor operaţiilor economice
desfăşurate. Corecta întocmire presupune verificarea corelaţiei dintre evidenţa
contabilă şi cea operativă, dintre evidenţa cronologică şi sistematică, dintre conturile
sintetice şi analitice dezvoltătoare. În cazul apariţiei unor necon- cordanţe, ele se
corectează în această etapă. Informaţiile necesare întocmirii Situ- aţiilor financiare
anuale se preiau din Balanţa de verificare (balanţa conturilor), care face legătura între
contabilitatea curentă şi documentele de sinteză

 

Cine depune declaratia 394?

Declaratia 394 se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania pentru care persoana obligata la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal.

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila in Romania pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA. De asemenea, in declaratie se inscriu, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania, urmatoarele informatii:

- baza impozabila si TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;
- valoarea totala a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) si (21) din Codul fiscal, indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului;
- valoarea totala a documentelor emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care nu exista obligatia emiterii unei facturi si nici a bonului fiscal;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, care realizeaza achizitii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii este in Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizitiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) si art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

 

Lunar asiguram: Servicii de contabilitate adaptate fiecarui domeniu.

Inregistrari contabile documente primare.
Inchiderile lunare.

In activitatea pe care o desfasuram, ne dorim sa te cunoastem pentru ca ulterior sa devenim un partener care sa inteleaga  cu adevarat obiectivele si provocarile facerii pe care o administrezi. Indiferent de tipul activitatii economice desfasurate si indiferent daca afacerea este mica, mijlocie sau mare,furnizam asistenta contabila personalizata fiecarui client. Din momentul in care ai devenit clientul nostru, intreaga noastra echipa alcatuita din experti contabili autorizati ceccar, auditori, consultant fiscali,  economisti si juristi, va fi coordonata de contabilul autorizat care va fi  desemnat pentru afacerea ta, astfel incat sa iti putem asigura o gama vasta de servicii,  fara a ne limita doar la o prelucrare contabila a documentelor pe care tu le transmit lunar. Ne intereseaza astfel, sa iti putem oferi rezultate optimimizate pentru afacerea pe care  administrezi. 

Suntem unii dintre cei mai buni in ceea ce facem, avem cunostintele si experienta acumulata in decursul timpului, insa mai important este faptul ca ne dedicam fiecarui  client, astfel incat  sa indeplinim toate exigentele. Resursele noastre includ profesioniști contabili cu experiență îndelungată, cu ani de experiență, iar oamenii noștri de nivel înalt joacă un rol-cheie în dezvoltarea de soluții contabile adaptate fiecarui tip de business. 

Inregistrari contabile documente primare
Verificarea completarii documentelor emise si primite de dvs
Inchiderile lunare
Intocmirea declaratiilor fiscale ale societatii
Memo-informativ situatia financiara lunara (informativ pentru managerul societatii)
Declaratia de TVA
Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat
Declaratiile 390VIES
Alte declaratii

 

Cabinet de contabilitate

Avantajele colaborarii cu un cabinet de contabilitate.

Colaborarea cu cabinetul nostru va ofera urmatoarele avantaje comparativ cu angajarea unui contabil cu contract individual de munca:


Cheltuieli privind activitatea contabila:   

Eliminarea unor cheltuieli privind activitatea contabila: 

 • cheltuielile cu impozitele si taxele datorate pentru salariul unui contabil angajat cu contract individual de munca, taxele catre bugete fiind aproape egale cu salariul net.

 • cheltuieli cu concediul de odihna, orele suplimentare si primele.

 • cheltuieli pentru achizitionarea si actualizarea unor aplicatii de contabilitate, salarizare si legislatie. 

 • cheltuieli aferente unui loc de munca (spatiu, mobilier, calculator, imprimanta, consumabile).

 • cheltuieli cu achizitionarea de informatii (carti si reviste de specialitate, monitoare oficiale).

 • Reducerea timpului consumat pentru conducerea activitatii contabile.

 • Competenta profesionala si raspunderea profesionala.

 • Continuitatea furnizarii de servicii.

 

Contabilitate gratis

Preturile serviciilor noastre se vor stabili functie de volumul afacerii si a  multitudinii documentelor primare de prelucrat/luna iar prima luna contabilizata este gratuita indiferent de volum sau de tariful stabilit.

 

Servicii de evidenta contabila, echipă de încredere și prietenoasă.

Oferim servicii de evidenta contabila, specialist în fiscalitate cu contabili autorizați, echipă de încredere și prietenoasă.

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitica si evidenta sintetica clientilor, furnizorilor;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Intocmirea de rapoarte financiarerapoarte contabile la cerere, conform legislatiei in vigoare;
 • Efectuarea inventarierii periodice si constatarea diferentelor pozitive sau negative;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare, notelor de receptie si a bonurilor de consum;
 • Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor de plata necesare pentru plata acestora;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
 • Intocmirea de proceduri si politici contabile specifice fiecarui client;
 • Prelucrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale firmei, cat si in relatiile cu investitorii, creditorii, clientii, institutiile publice si alti utilizatori;
 • Consultanta fiscala privind estimarea cuantumului impozitelor si taxelor estimate in cadrul studiilor de fezabilitate a proiectelor de investitii;
 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;

 

Ai o itrebare?

Iata cateva intrebari frecvente care va pot ajuta.Exista o perioada minima de contract?
Nu. Nu exista nicio perioada minima de contract sau „colaborare”, dar trebuie sa anuntati 1 luna daca doriti sa plecati. Cu toate acestea, pentru ca noi sa va finalizam bilantul de sfarsit de an si declaratiile fiscale, va rugam sa solicitati sa fiti clientul nostru timp de un an.


Voi putea sa-mi contactez contabilul?

Dupa inscrierea la Expert Consult Banner , vi se vor oferi detalii despre cum sa contactati contabilul.
Preturile noastre sunt cu taxa fixa, astfel incat sa fit sigur ca nu vor aparea facturi suplimentare atat timp cat utilizati serviciul in mod echitabil.
Puteti lua legatura cu Contabilul dvs. intr-o varietate de moduri,

 • E-mail
 • Telefon
 • Wath Tap
 • Chat

Cum se calculeaza oferta mea?
Pretul se bazeaza pe tipul de afacere, orice lucrare suplimentara necesara in afara pachetului dvs. de baza. Se comisioneaza in urma unei negocieri..

Esti interesat?
Obtineti o oferta pentru serviciile noastre lunare sau ca pachet unic.

 

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall